February 22, 2024

TOP 50 JOSE RIZAL QUOTES (TAGALOG/FILIPINO) IN 2020

Jose Rizal quotes

Table of Contents

Jose Rizal Quotes

“Walang maitutugon ang wika sa tanong ng pag-ibig buhat sa isang sulyap na kumikislap o palihim. Sa halip, sumasagot ang ngiti, ang halik, o ang bugtonghininga.”
-Jose Rizal

“Ang hindi marunong lumingon sa pinangalingan ay hindi makakarating sa paroroonan“
– Jose Rizal

“Ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda.”
– Jose Rizal

“Upang matawag na isang dakilang kritiko, wala nang hihigit pa sa pagpapamalas ng kawalang-kasiyahan sa lahat ng bagay.”
– Jose Rizal

“Ang dalisay na hanging ito at ang mga batong itong napakalilinis ay mapupuno ng karbon, ng mga kahon at bariles, ng mga bunga ng sipag ng tao.”
– Jose Rizal

Nawalan muli ng isang oras ang buhay ng bawat kabataan, saka isang bahagi ng kaniyang karangalan at paggalang sa sarili, at kapalit ang paglaki sa kalooban ng panghihina ng loob, ng paglalaho ng hilig sa pag-aaral, at pagdaramdam sa loob ng dibdib.”
– Jose Rizal

Nasa isip ng lahat na ang gobyerno, bilang isang institusyong likha ng tao, ay nangangailangan ng tulong ng lahat, nangangailangan ito ng magpapakita at magpapaalam sa mga tunay na pangyayari.
– Jose Rizal

Pinag-uusapan siya ng lahat dahil mayaman… Bumabalik ang mga sundalo mula sa mga kampanya, may sakit at sugatan, ngunit walang dumadalaw sa kanila!”
-Jose Rizal

“Ano sa makatwid ang isang Unibersidad? Isang institusyon para hindi matuto? Nagtitipon-tipon ba ang ilang tao sa ngalan ng kaalaman at pagtuturo para hadlangang matuto ang iba?”
-Jose Rizal

Mga mamamayan din ang mga bumubuo ng gobyerno at sila ang higit na nakapag-aral.’
‘Ngunit tulad po ng ibang tao, nagkakamali kaya hindi dapat maging bingi sa kuro-kuro ng iba
-Jose Rizal

“Napakatamis ng tubig at naiinom, bagaman lumulunod sa alak at serbesa at pumapatay sa apoy. Nagiging singaw ito kapag pinainitan; kapag naligalig, nagiging karagatan na minsan nang pumuksa sa sangkatauhan at yumanig sa dibdib ng mundo.”
-Jose Rizal

Kapag may mga uban na po akong tulad ng sa inyo at ginugunita ang nakaraan at makita kong gumawa ako alang-alang sa sarili lamang, hindi ginhawa ang magagawa’t nararapat gawin ukol sa bayang nagbigay sa akin ng lahat, ukol sa mga mamamayang tumutulong sa aking mabuhay, kapag nagkagayon po, magiging tinik sa akin ang bawat uban, at sa halip na ikaliwalhati ko’y dapat kong ikahiya.”
-Jose Rizal

Jose Rizal Quotes Tagalog

“If the Philippines secure their independence after heroic and stubborn conflicts, they can rest assured that neither England, nor Germany, nor France, and still less Holland, will dare to take up what Spain has been unable to hold.”
— Jose Rizal

“When there is in nature no fixed condition, how much less must there be in the life of a people, beings endowed with mobility and movement!”
— Jose Rizal

“I do not write for this generation. I am writing for other ages. If this could read me, they would burn my books, the work of my whole life. On the other hand, the generation which interprets these writings will be an educated generation; they will understand me and say: Not all were asleep in the nighttime of our grandparents.”
— Jose Rizal

“Our liberty will not be secured at the sword’s point… We must secure it by making ourselves worthy of it. And when the people reaches that height, God will provide a weapon, the idols will be shattered, tyranny will crumble like a house of cards, and liberty will shine out like the first dawn.”
— Jose Rizal

One only dies once, and if one does not die well, a good opportunity is lost and will not present itself again.”
— Jose Rizal

“I wish to show those who deny us Patriotism that we know how to die for our country and convictions.”
— Jose Rizal

“He who does not know how to look back at where he came from will never get to his destination.”
— Jose Rizal

“The youth is the hope of our future.”
— Jose Rizal

“Filipinos don’t realize that victory is the child of struggle, that joy blossoms from suffering, and redemption is a product of sacrifice.”
— Jose Rizal

“To live is to be among men, and to be among men is to struggle, a struggle not only with them but with oneself; with their passions, but also with one’s own.”
— Jose Rizal

“No good water comes from a muddy spring. No sweet fruit comes from a bitter seed.”
— Jose Rizal

“On this battlefield man has no better weapon than his intelligence, no other force but his heart.”
— Jose Rizal

“He who would love much has also much to suffer.”
— Jose Rizal

“I want to show to those who deprive people the right to love of country, that when we know how to sacrifice ourselves for our duties and convictions, death does not matter if one dies for those one loves – for his country and for others dear to him.”
— Jose Rizal

“No one blames a pilot who takes refuge in port when the storm begins to blow. It is not cowardice to duck under a bullet; what is wrong is to defy it only to fall and never rise again.”
— Jose Rizal

“The tyranny of some is possible only through the cowardice of others.”
— Jose Rizal

“Travel is a caprice in childhood, a passion in youth, a necessity in manhood, and an elegy in old age.”
— Jose Rizal

“The glory of saving a country is not for him who has contributed to its ruin.”
— Jose Rizal

“It is a useless life that is not consecrated to a great ideal. It is like a stone wasted on the field without becoming a part of any edifice.”
— Jose Rizal

“To be happy does not mean to indulge in foolishness!”
— Jose Rizal

“Virtue lies in the middle ground.”
— Jose Rizal

“The appetite is sharpened by the first bites.”
— Jose Rizal

“He who does not love his own language is worse than an animal and smelly fish.”
— Jose Rizal

“There can be no tyrants where there are no slaves.”
— Jose Rizal

“No one has a monopoly of the true God, nor is there a nation or religion that can claim, or at any rate prove, that it has been given the exclusive right to the Creator or sole knowledge of His Being.”
— Jose Rizal

“Each one writes history according to his convenience.”
— Jose Rizal

“Why independence? If the slaves of today will be the tyrants of tomorrow.”
— Jose Rizal

“While a people preserves its language; it preserves the marks of liberty.”
— Jose Rizal

“Genius has no country. It blossoms everywhere. Genius is like the light, the air. It is the heritage of all.”
— Jose Rizal

“Ignorance is servitude, because as a man thinks, so he is; a man who does not think for himself and allows himself to be guided by the thought of another is like the beast led by a halter.”
— Jose Rizal

Related Content:
Patama Quotes
Itachi Quotes
Jeckyll and Hyde Quotes
Sunflower Quotes
Big Lebowski Quotes

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *